Nautical Miles (nm) to Miles (mi)

1nm 1.15mi
5nm 5.75mi
10nm 11.51mi
15nm 17.26mi
20nm 23.02mi
25nm 28.77mi
30nm 34.52mi
35nm 40.28m
40nm 46.03mi
45nm 51.79mi
50nm 57.54mi
55nm 63.29mi
60nm 69.05mi
65nm 74.80mi
70nm 80.55mi
75nm 86.31mi
80nm 92.06mi
85nm 97.82mi
90nm 103.57mi
95nm 109.32mi
100nm 115.08mi
105nm 120.83mi
110nm 126.59mi
115nm 132.34mi
120nm 138.09mi
125nm 143.85mi


Knots (kts) to Miles Per Hour (mph)

1kts 1.15mph
5kts 5.75mph
10kts 11.51mph
15kts 17.26mph
20kts 23.02mph
25kts 28.77mph
30kts 34.52mph
35kts 40.28m
40kts 46.03mph
45kts 51.79mph
50kts 57.54mph
55kts 63.29mph
60kts 69.05mph
65kts 74.80mph
70kts 80.55mph
75kts 86.31mph
80kts 92.06mph
85kts 97.82mph
90kts 103.57mph
95kts 109.32mph
100kts 115.08mph
105kts 120.83mph
110kts 126.59mph
115kts 132.34mph
120kts 138.09mph
125kts 143.85mph°F to °C

°F °C
-20° -28.89°
-15° -26.11°
-10° -23.33°
-5° -20.55°
-17.78°
-15°
10° -12.22°
15° -12.22°
20° -6.67°
25° -3.89°
30° -1.11°
35° 1.67°
40° 4.44°
45° 7.22°
50° 10°
55° 12.78°
60° 15.56°
65° 18.33°
70° 21.11°
75° 23.89°
80° 26.67°
85° 29.44°
90° 32.22°
95° 35°
100° 37.78°
105° 40.56°
110° 43.33°
115° 46.11°
120° 48.89°


UTC/GMT/Z Time to US Time Zones

UTC GMT EDT EST CDT CST MDT MST PDT PST
0000 8 PM 7 PM 6 PM 5 PM 4 PM
0100 9 PM 8 PM 7 PM 6 PM 5 PM
0200 10 PM 9 PM 8 PM 7 PM 6 PM
0300 11 PM 10 PM 9 PM 8 PM 7 PM
0400 Midnight 11 PM 10 PM 9 PM 8 PM
0500 1 AM Midnight 11 PM 10 PM 9 PM
0600 2 AM 1 AM Midnight 11 PM 10 PM
0700 3 AM 2 AM 1 AM Midnight 11 PM
0800 4 AM 3 AM 2 AM 1 AM Midnight
0900 5 AM 4 AM 3 AM 2 AM 1 AM
1000 6 AM 5 AM 4 AM 3 AM 2 AM
1100 7 AM 6 AM 5 AM 4 AM 3 AM
1200 8 AM 7 AM 6 AM 5 AM 4 AM
1300 9 AM 8 AM 7 AM 6 AM 5 AM
1400 10 AM 9 AM 8 AM 7 AM 6 AM
1500 11 AM 10 AM 9 AM 8 AM 7 AM
1600 Noon 11 AM 10 AM 9 AM 8 AM
1700 1 PM Noon 11 AM 10 AM 9 AM
1800 2 PM 1 PM Noon 11 AM 10 AM
1900 3 PM 2 PM 1 PM Noon 11 AM
2000 4 PM 3 PM 2 PM 1 PM Noon
2100 5 PM 4 PM 3 PM 2 PM 1 PM
2200 6 PM 5 PM 4 PM 3 PM 2 PM
2300 7 PM 6 PM 5 PM 4 PM 3 PM